Priser og avtaler

 • Blir jeg varslet når strømavtalen utløper?

  Blir jeg varslet når strømavtalen utløper?

  Ja, alle som har fastpris- eller flexiavtale, blir varslet i god tid (ca 1 mnd.) før avtalen utløper.
  Kunder med Hallingkraft Vinter går automatisk over til strømavtalen Hallingkraft Innkjøp når bindingen er over.

 • Elsertifikater

  Elsertifikater

  Fra den 01.01.2012 har Stortinget vedtatt at Norge skal gå inn i en felles elsertifikatordning med Sverige for å bidra til økt produksjon av fornybar energi. Gjennom elsertifikatloven har staten lagt en plikt på strømleverandørene til å kjøpe sertifikater til strømkundene.

  Kostnaden på elsertifikater vil inngå i den løpende prisen kundene betaler, noe som betyr at vi som strømleverandør fremover må øke prisen. For 2012 anslår Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) at el-sertifikatordningen vil øke kundenes strømutgifter med omtrent 0,75 øre per kWh i 2012. For en husholdning/bedrift med et årsforbruk på 20 000 kWh vil dette tilsvare ca 150 kr ink. mva i året. Kostnadene for elsertifikat antar vi vil stige fram mot 2020, for deretter å avta til ordningen avvikles i 2035.


  Mer informasjon om elsertifikatene finner du på www.nve.no/elsertifikater

 • Hva er forskjellen på flytende pris og spotpris?

  Hva er forskjellen på flytende pris og spotpris?

  Spotpris er en mer ”riktig” pris enn flytende pris. Årsaken er at spotpris dag for dag er direkte knyttet til gjeldende pris på den nordiske elbørsen Nord Pool.
  Flytende pris er et prisprodukt leverandøren selv justerer opp og ned ut fra sine innkjøpspriser. Den flytende prisen vil ikke variere fra dag til dag siden leverandøren er forpliktet til å varsle prisen minst 14 dager før prisendring skjer.

 • Hva skjer hvis jeg sier opp en fastprisavtale før den uløper?

  Hva skjer hvis jeg sier opp en fastprisavtale før den uløper?

  Dersom du har fastprisavtale, og denne må brytes før avtaleperiodens utløp, vil du ifølge avtalevilkårene bli fakturert de kostnader Hallingkraft får ved at avtalen ikke fullføres.

  I praksis betyr det at differansen mellom avtalt pris i kontrakten og prisen i markedet for den gjenstående perioden må betales for å dekke våre omkostninger. En oppsigelse av avtale før avtalt tid vil uansett bli belastet med minimum 1000 kroner.

 • Hvilket prisprodukt bør jeg velge?

  Hvilket prisprodukt bør jeg velge?

  I et strømmarked som går hurtig opp og ned, kan det ofte være vanskelig å ta det rette valget. Man bør vurdere i hvilken grad man har evne til å håndtere prisvariasjoner underveis.

  Du bør derfor vurdere prisprodukt opp mot hvor stort forbruk du har, og hva en eventuell prisoppgang i markedet vil bety for din økonomi.
  Ta gjerne kontakt med Hallingkraft for råd og tips om hvordan markedet er, før du tar den endelige avgjørelsen.

  Spotpris
  Over tid er sannsynligheten størst for at spotpris vil komme best ut. Ulempen er imidlertid at spotpris kan variere ganske mye på kort sikt noe som gir mindre forutsigbarhet.

  Vinterpris
  Vinterpris gir forutsigbarhet på hva strømregningen kommer til å bli om vinteren. I tillegg har du fordelen av å ligge med spotpris i de månedene som det historisk er lave spotpriser. Vinterprisen vil ikke endre seg selv om markedet skulle gå over eller under den prisen du har tegnet avtalen på.

  Flexiavtale
  Med Flexiavtale vil inntil 80 prosent av forbruket ditt bli avregnet på fastpris, og resterende del av forbruket blir avregnet på spotpris. Du får dermed glede av kombiavtale enten markedet går opp eller ned. Skulle prisen stige, har du sikret i alle fall en del av forbruket ditt til fastpris. Dersom prisene faller, får du også glede av det.

 • Hvor finner jeg oppdaterte strømpriser?

  Hvor finner jeg oppdaterte strømpriser?

  Oppdaterte strømpriser finner du ved å trykke på "Dagens spotpris" på forsiden
  Du kan også kontakte oss på telefon 815 68 044 eller på e-post for å få et skriftlig pristilbud.

 • Hvordan unngår jeg uttredelsesgebyr?

  Hvordan unngår jeg uttredelsesgebyr?

  Uttredelsesgebyr blir vanligvis ilagt dersom en fastprisavtale avsluttes før avtaleperiodens utløp. Du kan imidlertid ta med avtalen til nytt bosted dersom du flytter.

  Dersom du ikke trenger strøm på nytt bosted, kan du overlate avtalen enten til den som overtar nåværende måler, eller til noen andre. Ta kontakt per e-post eller telefon: 815 68 044 for å få hjelp til avtaleovertakelsen.

 • Hvorfor er Hallingkrafts innkjøpspris ulik prisen på Nord Pool?

  Hvorfor er Hallingkrafts innkjøpspris ulik prisen på Nord Pool?

  Månedsprisene du finner hos Nord Pool er gjennomsnittsprisen for alle timene i måneden. Prisen tar ikke hensyn til forbruksmønster.

  Forbruket av strøm er høyere om dagen enn om natten. Det gjør også at prisene er høyere om dagen enn om natten. Når Hallingkraft beregner innkjøpsprisen, må vi ta vi hensyn til dette. Det er dette som er den reelle innkjøpsprisen - det Hallingkraft faktisk betaler for strømmen på Nord Pool. Nord Pool tar ikke hensyn til forbruksmønsteret, og dermed blir det en liten forskjell mellom deres gjennomsnittspriser og våre. For en kunde med normalt strømforbruk vil differansen utgjøre 10-20 kroner per år.

 • Hvorfor er spot-/markedspris delt inn i 5 prisområder i Norge?

  Hvorfor er spot-/markedspris delt inn i 5 prisområder i Norge?

  Norge er delt opp i fem prisområder (f.o.m. 15.03.10) når det gjelder spot-/markedspris.
  Område 1: Sørøst-Norge - Dekker det meste av Østlandet og Vestlandet nord for Bergen.
  Område 2: Sørvest-Norge - Dekker rundt Sørlandet.
  Område 3: Midt-Norge - Dekker fra nord for Dovre
  Område 4: Nord-Norge
  Område 5: Vest-Norge - Dekker Vestlandet

  Årsaken er at den fysiske kraftflyten i hvert av de fem prisområdene er forskjellig. Dersom man ubegrenset kunne sende strømmen dit det er mest behov for den, hadde vi ikke hatt bruk for å dele landet opp i ulike prisområder. Men slik kraftflyten i Norge er i dag, er det "flaskehalser"/begrenset hvor mye strøm som kan transporteres. Det kan føre til at visse deler av landet har større kraftover-/underskudd enn andre deler av landet. Siden prisen i et market til enhver tid bestemmes av tilbud/etterspørsel, kan dette føre til ulike priser avhengig av hvor strømuttaket er.


  Eksempel: Våren 2008 var det tidligere snøsmelting i sørlige deler av landet (prisområde 1) enn det har vært lenger nord (prisområde 2 og 3) . Dette har resultert i lavere pris på kort sikt i i område 1. Senere kan det tenkes at snøsmelting eller nedbør er større i område 2 eller 3, noe som vil føre til lavere priser i disse områdene. Over tid ser det ikke ut til at prisforskjellen blir så betydelig som det kan se ut til på enkeltdager.

 • Kan jeg overdra strømavtalen min til andre?

  Kan jeg overdra strømavtalen min til andre?

  Ja, du kan overdra strømavtalen til alle som har en måler å levere strøm til.
  Kontakt Halllingkraft

 • Kan jeg ta med avtale hvis jeg flytter?

  Kan jeg ta med avtale hvis jeg flytter?

  Ja, du kan ta med avtalen til ny adresse. Ta i så fall kontakt med Hallingkraft på 815 68 044 eller e-post når nettleie er bestilt. For at vi skal kunne melde fra til det lokale nettselskapet at vi går inn som strømleverandør, må vi vite målepunkt-ID-nummeret på den nye måleren.

 • Må jeg vente til avtalen utløper før jeg kan tegne ny avtale?

  Må jeg vente til avtalen utløper før jeg kan tegne ny avtale?

  En fastprisavtale kan ikke gjøres om i avtaletiden, men vi kan når som helst gi tilbud på hva en strømavtale vil koste videre fra den datoen avtalen utløper. Dette kan være aktuelt i de tilfeller der det er igjen noe tid av avtalen, og prisene generelt er på et gunstig nivå. Det forutsettes imidlertid at det ikke er urimelig lang tid igjen før ny avtale kan påbegynnes.